Print

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival, in 2013 werd dit gehouden in Nijmegen. Mensen maken ook geld over na bezoek aan onze website.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen en uit de ondersteuning van educatieprojecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of bieden noodhulp bij rampen, zoals na de overstromingsramp in 2010. Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven.

Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:

De wensen en behoeften van deze kloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Voor de sponsoring van nonnen geldt dat een donateur zich voor een aantal jaren verbindt met een non voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de klooster-gemeenschap nonnen 'buiten de boot vallen' en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.

Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:

De DFLN heeft ervoor gekozen géén CBF-keur of verklaring van geen bezwaar aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet.

Wat hebben wij in 2013 kunnen doen dank zij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association

Gephel Shadrubling-nonnenklooster

Chattnyanling-nonnenklooster

In pdf button het financiële overzicht ziet u o.a. de bedragen die wij binnen hebben gekregen van sponsoren die een non steunen en de algemene giften van mensen die een bedrag hebben overgemaakt na een bezoek aan onze website of een donatie hebben gegeven.