Print

Open pdf button het financieel jaarverslag 2018 »

 

Verklaring bij Financieel Jaarverslag 2018

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival. In 2018 werd dit gehouden in Zutphen, waarmee we tevens ons 15-jarig bestaan vierden in aanwezigheid van de abdes van het Chattnyanling klooster. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven regelmatig lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal kloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven. Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

Hoofdprojecten

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:

De wensen en behoeften van deze kloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Voor de sponsoring van nonnen geldt dat een donateur zich voor een aantal jaren verbindt met een non voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de kloostergemeenschap nonnen ‘buiten de boot vallen’ en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.

Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:

De DFLN heeft ervoor gekozen géén CBF-keurmerk (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet. Sinds 2014 is er ook een mogelijkheid met ons een “Overeenkomst periodieke gift in geld” voor minimaal vijf jaar af te sluiten, waardoor de gift in totaliteit aftrekbaar is van de belasting en er geen drempel meer geldt. Eerder was hier een notarisakte voor nodig (zie verder bij Financiën en ANBI, De fiscus betaalt mee!).

Wat hebben wij in 2018 kunnen doen dankzij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association

Gephel Shadrubling-nonnenklooster

Inrichting klaslokalen Basgo

Wij zijn heel blij dat er zowel in het klooster van Ladakh Nuns Association en het Gephel Shadrubling nieuwe jonge (aspirant) nonnen en lekenmeisjes zijn opgenomen en dat we voor hen sponsoren hebben gevonden.

Chattnyanling-nonnenklooster

Een kleine stichting heeft dit jaar een bedrag geschonken voor een leraar Engels.

En verder:

Uit dit verslag blijkt hoe we onze doelstellingen hebben trachten te verwezenlijken. Dit is, met begrip voor de Ladakhi manier van werken, ons inziens ook dit jaar behoorlijk goed gelukt. We leren in Ladakh flexibel te zijn, we staan af en toe voor onverwachte uitgaven, maar door de zorgvuldige wijze waarop we onze financiën regelen zijn we steeds opnieuw in staat om onverwachte onkosten te financieren.

Bestuur

Het bestuur komt drie tot vier maal per elkaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en vooral om het Ladakh Festival, dat steeds op een andere plaats in Nederland wordt gehouden, te organiseren. Dit festival is niet alleen bedoeld om inkomsten te genereren maar ook om bekendheid te geven aan het bestaan van Tibetaans Boeddhistische nonnen in Ladakh. Het zij hier ten overvloede vermeld dat het bestuur geen onkosten declareert aan de stichting voor reis-en verblijfkosten voor vergaderingen of reizen naar Ladakh. Aniek Jaartsveld, de vrijwilligers coördinator, verblijft ieder jaar voor drie maanden in Ladakh en ook andere bestuursleden zijn regelmatig aanwezig. Er worden doorgaans workshops gegeven op het gebied van gezondheid.

Saskia Terschuur, penningmeester DFLN

Bijgewerkt: 12 maart 2020