Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Open pdf button het financieel jaarverslag 2018 »

 

Verklaring bij Financieel Jaarverslag 2018

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival. In 2018 werd dit gehouden in Zutphen, waarmee we tevens ons 15-jarig bestaan vierden in aanwezigheid van de abdes van het Chattnyanling klooster. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven regelmatig lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal kloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven. Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

Hoofdprojecten

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:

 • Ladakh Nuns Association van dokter Tsering Palmo in Leh
 • Gephel Shadrubling-nonnenklooster in Basgo
 • Chattnyanling-nonnenklooster in Nyerma waar voornamelijk oudere nonnen verblijven.

De wensen en behoeften van deze kloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Voor de sponsoring van nonnen geldt dat een donateur zich voor een aantal jaren verbindt met een non voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de kloostergemeenschap nonnen ‘buiten de boot vallen’ en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.

Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:

 • Voor € 300,- per jaar kunnen nonnen een hogere opleiding volgen. Bijvoorbeeld aan de universiteit voor een geneeskundestudie, een hogere beroepsopleiding tot maatschappelijk werker of leraar, of een opleiding tot ‘geshe-ma’ (een academische graad die verleend wordt aan nonnen in het Tibetaans boeddhisme). Deze nonnen zetten hun kennis en kunde na hun opleiding in voor hun klooster en/of de Ladakhi-maatschappij.
 • Voor € 300,- per jaar kunnen jonge nonnen en meisjes, die in de kloosters wonen, naar de lagere school en een beroepsopleiding volgen. Dit is de eerste stap naar zelfredzaamheid. Met dit geld wordt ook in hun dagelijkse levensbehoeften (eten, drinken, kleding) voorzien.
 • Voor € 200,- per jaar krijgt een oudere non in Nyerma, die haar hele leven hard heeft moeten werken, een veilige en onbezorgde oude dag. Hoewel deze nonnen zelf in hun moestuin kruiden en groenten kweken en het guesthouse in Nyerma tijdens de zomer geld genereert, hebben zij onze financiële steun, ook op langere termijn, nog hard nodig. Ook het onderhoud van het klooster en de ‘Tara Homestay’ valt onder onze verantwoordelijkheid.

De DFLN heeft ervoor gekozen géén CBF-keurmerk (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet. Sinds 2014 is er ook een mogelijkheid met ons een “Overeenkomst periodieke gift in geld” voor minimaal vijf jaar af te sluiten, waardoor de gift in totaliteit aftrekbaar is van de belasting en er geen drempel meer geldt. Eerder was hier een notarisakte voor nodig (zie verder bij Financiën en ANBI, De fiscus betaalt mee!).

Wat hebben wij in 2018 kunnen doen dankzij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association

 • Negentien nonnen worden via DFLN gesponsord. Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding. Opleiding mogelijk gemaakt voor opzetten van tuin volgens permacultuur. Een kleine stichting heeft dit jaar de ondersteuning van vijf nonnen op zich genomen.
 • De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

Gephel Shadrubling-nonnenklooster

 • Zevenentwintig nonnen worden via DFLN gesponsord. Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

Inrichting klaslokalen Basgo

 • De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.
 • Een vaste grote sponsor (Giselle Rondeltap)heeft zich voor 5 jaar verbonden voor sponsoring van 10 jonge (aspirant) nonnen en een leraar Engels.

Wij zijn heel blij dat er zowel in het klooster van Ladakh Nuns Association en het Gephel Shadrubling nieuwe jonge (aspirant) nonnen en lekenmeisjes zijn opgenomen en dat we voor hen sponsoren hebben gevonden.

Chattnyanling-nonnenklooster

 • Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en het aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
 • Tien oudere nonnen worden via DFLN ondersteund.
 • Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar het hun eigen inkomsten zijn en ook de eigen boekhouding van het klooster betreft. In de zomer van 2018 mocht Nyerma daar een groot aantal gasten uit diverse landen ontvangen. Kleine reparaties worden uit eigen middelen betaald.
 • De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moesten onderhouden worden.
 • De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden. Mede door het bezoek van de Dalai Lama in de zomer van 2016, is er veel aan de gebouwen en het terrein verbeterd. Dit is bekostigd door lokale bedrijven, kloosters en overheid en door plaatselijke individuele bijdragen. Daarnaast heeft Nyerma weer een bedrag van € 1.177 mogen ontvangen van de DGLI. Dit zijn inkomsten uit een Amerikaanse film die o.a. over Nyerma is gemaakt. De DGLI is een non gouvernementele organisatie die gericht is op de verbetering van de levensstandaard en opleiding van Tibetaans boeddhistische nonnenkloosters. Verder is er besloten de prijs voor een nacht in het guesthouse van Nyerma jaarlijks naar 1150 Roepees te verhogen om de zelfredzaamheid van het klooster dichterbij te brengen.

Een kleine stichting heeft dit jaar een bedrag geschonken voor een leraar Engels.

En verder:

Uit dit verslag blijkt hoe we onze doelstellingen hebben trachten te verwezenlijken. Dit is, met begrip voor de Ladakhi manier van werken, ons inziens ook dit jaar behoorlijk goed gelukt. We leren in Ladakh flexibel te zijn, we staan af en toe voor onverwachte uitgaven, maar door de zorgvuldige wijze waarop we onze financiën regelen zijn we steeds opnieuw in staat om onverwachte onkosten te financieren.

Bestuur

Het bestuur komt drie tot vier maal per elkaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en vooral om het Ladakh Festival, dat steeds op een andere plaats in Nederland wordt gehouden, te organiseren. Dit festival is niet alleen bedoeld om inkomsten te genereren maar ook om bekendheid te geven aan het bestaan van Tibetaans Boeddhistische nonnen in Ladakh. Het zij hier ten overvloede vermeld dat het bestuur geen onkosten declareert aan de stichting voor reis-en verblijfkosten voor vergaderingen of reizen naar Ladakh. Aniek Jaartsveld, de vrijwilligers coördinator, verblijft ieder jaar voor drie maanden in Ladakh en ook andere bestuursleden zijn regelmatig aanwezig. Er worden doorgaans workshops gegeven op het gebied van gezondheid.

Saskia Terschuur, penningmeester DFLN

Bijgewerkt: 12 maart 2020

We hebben 141 gasten online